University Rankers of SY BCA [ Sem-3 ]2019-20

PhotoNameUniversity Rank
Jayswal Sanjana10th
Chauhan Mukesh14th
Bhagchandani Hitesh21st
Darji Janvi36th
Talaviya Peril41th
Shankhala Akash45th